SPITALUL SOVATA-NIRAJ

Adresa: 545500 Sovata, str. Principală nr. 156

Tel/ Fax: 0265-570 933; E-mail: css@digicomm.ro sau csssovata@yahoo.com

Nr. 171/30.03.2016


ANUNŢ

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE FARMACIST LA SPITALUL SOVATA-NIRAJ PE DURATĂ DETERMINATĂ


 1. La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte urmatoarele condiţii:

 1. Dosarul de concurs:

 1. cerere în care se menţionează postul pentru care candidatul doreşte să concureze,

 2. copia xerox de pe diploma de studii,

 3. adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional,

 4. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs,

 5. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, repubilată,

 6. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a postului de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,

 7. cazier judiciar

 8. dosar plic

 1. Bibliografia

Bibliografia/tematica: Tematica de concurs şi bibliografia sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii

 1. Desfăşurarea concursului:

Informatii suplimentare la nr. de telefon: 0265/570933

MANAGER

DR. TAR IRMA GABRIELLA

SPITALUL SOVATA-NIRAJ

Adresa: 545500 Sovata, str. Principală nr. 156

Tel/ Fax: 0265-570 933; E-mail: css@digicomm.ro sau csssovata@yahoo.com

Nr. 172/30.03.2016

ANUNŢ

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MEDIC RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA LA SPITALUL SOVATA-NIRAJ PE DURATĂ DETERMINATĂ


 1. La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte urmatoarele condiţii:

 1. Conditii generale:

 1. Conditii specifice:

 1. Dosarul de concurs:

 1. cerere în care se menţionează postul pentru care candidatii doresc să concureze,

 2. copia xerox de pe diploma de studii,

 3. adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional,

 4. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs,

 5. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, repubicată,

 6. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a postului de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,

 7. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

 8. cerificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exerciatarea activitații pentru postul pentru care candidează,

 9. dosar plic

 1. Bibliografia

Bibliografia/tematica: Tematica de concurs şi bibliografia sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii

 1. Desfăşurarea concursului:

 1. depunerea dosarelor: zilnic (de luni până vineri) între orele 09-14 până cel târziu în data de 07.04.2016

 2. concursul va fi organzat în perioada 22.04.2016 si 30.04.2016

Informatii suplimentare la nr. de telefon: 0265/570933

MANAGER

DR. TAR IRMA GABRIELLA